Utorak, 04 Oktobar 2022 07:51

JAVNI POZIV - za dostavljanje ponuda za kupovinu poslovnog prostora

I - PREDMET JAVNOG POZIVA
1) Predmet javnog poziva je prikupljanje ponuda za kupovinu poslovnog/kancelarijskog prostora u Travniku za potrebe JU Zavod za javno zdravstvo SBK/KSB.

II – USLOVI
Prostor koji je predmet kupovine mora ispunjavati sljedeće uslove:
a) Ukupna površina prostora cca 50 m2, lociran u drugoj zoni grada, koji bi se sastojao od;
- Prostora koji je pogodan za kancelarijske poslove, neto površine cca od 50 m2;
b) Objekat u kojem je smješten poslovni prostor mora imati pristupni put sa glavne saobraćajnice;
c) Poslovni prostor mora imati obezbjeđeno parking mjesto;
d) Poslovni prostor mora posjedovati svu unutrašnju infrastrukturnu instalaciju; (električnu, vodovodnu, kanalizacionu, toplotnu, PTT i internet mrežu i funkcionalan sanitarni čvor);
e) Prostor treba da ima obezbijeđeno daljinsko (centralno) grijanje sa pripadajućim instalacijama spremnim za upotrebu;
f) Prostor mora biti, prostorno, fizička i infrastrukturno povezana cjelina, sa glavnim ulazom iz prizemlja poslovnog ili stambeno-poslovnog objekta;
g) Prostor mora biti u vlasništvu ponuđača bez ikakvih opterećenja, sa rješenim imovinsko-pravnim odnosima;
h) Objekat mora imati upotrebnu dozvolu;
i) Objekat tj. prostor mora biti izgrađen od čvrstog materijala i odmah upotrebljiv, bez ikakvih intervencija u smislu građevinsko - zanatskih radova;
j) Ponuđač kao vlasnik treba da bude upisan u knjigu uloženih ugovora;
k) Garancija na izvedene radove mora biti najmanje 2 godine od useljenja.

III – DOKUMENTACIJA ZA TEHNIČKI DIO PONUDE
Ponuđač je dužan dostaviti sljedeću dokumentaciju:
1. Ovjerenu i potpisanu specifikaciju priloženih dokumenata u tehničkom dijelu ponude sačinjenu no rednim brojevima sa naznakom ukupnog broja priloženih dokumenata;
2. Uvjerenje nadležnog organa opštine da se objekat nalazi u drugoj zoni;
3. Podaci ovlaštenog lica ponuđača (naziv/ime i prezime, kontakt telefon);
4. Tlocrt prostora, najmanje jedan presjek prostora, izračun bruto površine i neto površine objekta;
5. Fotografije objekta u boji u formatu A4;
6. Ovjerenu fotokopiju upotrebne dozvole;
7. Posjedovni list i izvod iz knjige uloženih ugovora - original ne stariji od 15 dana od dana zatvaranja Javnog poziva;
8. Izjavu ovjerenu kod nadležnog organa da sa drugim pravnim ili fizičkim licem nije zaključio predugovor ili ugovor o prodaji poslovnog prostora;
9. Ovjerenu fotokopiju katastarskog plana sa lokacijom objekta;
10. Ovjerenu izjavu kod nadležnog organa koja će sadržavati kratak opis objekta koji treba da sadrži tačnu adresu, opis povezanosti sa saobraćajem, spratnost, podatke o površini objekta, podatke o nivou infrastrukturne opremljenosti objekta (priključci za električnu energiju, vodovod, kanalizaciju, mogućnost korištenja parking prostora i sl);
Pored navedene dokumentacije ukoliko je vlasnik objekta:
a) Fizičko lice obavezno da dostavi:
- Ovjerenu kopiju lične karte, ne stariju od 15 dana od dana zatvaranja javnog poziva;
- CIPS-ovu potvrdu o mjestu prebivališta (originali ili ovjerena kopija ne starije od 15 dana od dana zatvaranja javnog poziva);
b) Pravno lice obavezno da dostavi:
- Izvod iz sudskog registra ili rješenje o registraciji pravnog lica (original ili ovjerenu kopiju ne starije od 3 mjeseca od dana zatvaranja javnog poziva.
- Dokaz (potvrdu) od poslovne banke da račun ponuđača nije blokiran;
- Uvjerenje nadležne Poreske uprave o izmirenim obavezama (ovjerenu kopiju) ne starije od 3 mjeseca od dana zatvaranja javnog poziva;
- Uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje BiH o izmirenim obavezama (ovjerenu kopiju) ne starije od 3 mjeseca od dana zatvaranja javnog poziva.

IV – DOKUMENTACIJA ZA FINANSIJSKI DIO PONUDE
Ponuđač je dužan dostaviti sljedeću dokumentaciju za finansijski dio ponude:
1. Ovjerena i potpisana specifikaciju priloženih dokumenata za finansijski dio ponude sačinjena no rednim brojevima sa naznakom ukupnog broja priloženih dokumenata;
2. Ponuđena cijena, u KM no 1 m2 neto površine objekta bez PDV-a i ukupna cijena sa PDV-om, sa rokom plaćanja i rokom preuzimanja prostora;
3. Ovjerena izjava da objekat podliježe pod obračun poreza na dodatnu vrijednost i porez na promet nepokretnosti ili da objekat ne podliježe pod obračun poreza na dodatnu vrijednost i poreza na promet nepokretnosti;
4. Ovjerena izjava o opciji ponude, minimalno 90 dana od dana podnošenja ponude.

V - PRAVO UČEŠĆA
Pravo učešća no ovom javnom pozivu imaju sva fizička i pravna lica sa područja BIH koja dostave kompletnu traženu dokumentaciju.

VI - KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA - OCJENA PONUDA
Predviđeni kriterijumi za ocjenu i odabir ponuda za kupovinu objekta su:
1. Ponuđena cijena se ocjenjuje sa maksimalno 70 (sedamdeset) bodova u skladu sa formulom
R= ( Pt / Pl ) x 70
Pri čemu je:
R - broj bodova koji je ponuđač dobio za ponuđenu cijenu prostora
Pl - najniža cijena prostora koja je ponuđena u postupku nabavke
Pt - cijena prostora koja je predložena u ponudi koja je predmet ocjene
(70) - maksimalan broj bodova koji je dodijeljen ponuđaču koji je ponudio najnižu cijenu prostora
2. Rok preuzimanja prostora ocjenjuje se sa maksimalno 20 bodova
2.1. od 0. do 15. dana – 20. bodova
2.2. od 16. do 30. dana – 15. bodova
2.3. od 31. do 45. dana - 10bodova
3. Rok plaćanja ocjenjuje se sa maksimalno 10. bodova
3.1. od 31. do 45. dana – 10. bodova
3.2. od 16. do 30. dana – 7. bodova
3.3. od 0. do 15. dana – 5. bodova

VII - SADRŽAJ I NAČIN DOSTAVLJANJA PONUDE
Ponuda se dostavlja u jednoj koverti u kojoj su dvije odvojene i posebno zapečaćene koverte sa odvojenim tehničkim i finansijskim dijelom ponude, označene kao Tehnički dio ponude i Finansijski dio ponude sa imenom i prezimenom i kontakt telefonom na poleđini koverte.
Ponudu sa naznakom NE OTVARATI PONUDA ZA KUPOVINU POSLOVNOG PROSTORA, dostaviti putem pošte ili direktno na protokol Zavoda najkasnije do 14.10.2022. godine do 12:00 sati na adresu: Školska bb 72 270 Travnik. Ukoliko su ponude dostavljene na protokol Zavoda nakon isteka roka određenog za podnošenje ponuda iste se neće razmatrati i neotvorene se vraćaju ponuđaču.

VIII - OTVARANJE PONUDA
Komisija za sprovođenje postupka nabavke poslovnog prostora će pristupiti ocjeni ponuda koje su dostavljene do utvrđenog roka.
Ponuđači koji su dostavili ponude u utvrđenom roku biće obaviješteni o rezultatima izbora najpovoljnije ponude u roku od 7. dana od dana donošenja odluke.

IX - INFORMACIJE
Detaljne informacije u vezi javnog poziva zainteresovani ponuđači mogu dobiti svakog radnog dana od 07:30 do 15:30 časova na telefon broj: 061 527 728, kontakt osoba je doc. dr.sc. Adnan Pirić.

X - OSTALO
Ostali uslovi vezani za nabavku poslovnog prostora regulisaće se ugovorom.
U skladu sa članom 10. stav e) Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH, br. 39/14) na predmetni javni poziv ne primjenjuju se odredbe navedenog zakona.
JU Zavod za javno zdravstvo SBK/KSB prije odabira najpovoljnijeg ponuđača zadržava pravo da traži na uvid dodatnu dokumentaciju, vrši provjeru iste ili traži dodatna pojašnjenja, kao i pravo na obilazak ponuđenog poslovnog prostora.
Odabrani ponuđač je dužan da prije potpisivanja ugovora dostavi projektnu dokumentaciju JU Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB.
Javni poziv bit će objavljen na službenoj internetskoj stranici Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB; https://www.zzjz-sbkksb.ba i sredstvima javnog informisanja.

D I R E K T O R
Prof dr.sc. Sead Karakaš,
spec.epidemiologije

obrazac za cijenu

Zavod za Javno Zdravstvo
Srednjobosanskog kantona/ Kantona Središnja Bosna

Adresa:
Školska BB, 72270 Travnik,
Bosna i Hercegovina | Pogledaj na mapi!

Telefoni:
030 509-706 / 030 509-705 / 030 511-394

E-Mail:
tr.zavod@bih.net.ba / zzjztravnik@gmail.com

Radno vrijeme:
Ponedjeljak-petak: 07:00h-15:00h
PCR testovi rade se svaki dan od ponedjeljka do nedjelje od 8:00h - 10:00h

Servisi

Katalog usluga
Zavod za javno zdravstvo SBK/KSB, 15.01.2020.

Kontrola ispravnosti vode
Dodatne informacije: 030-511-394

 

Sanitarni pregledi
Dodatne informacije: 030-511-394

 

Obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
Dodatne informacije: 030-511-394

COVID19 Testiranje !!!

Komercijalne i certificirane PCR testove na COVID-19, možete uraditi svaki dan (ponedjeljak-nedjelja) od 08:00-10:00 h u novim prostorijama Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB, ulica Mehmeda Spahe 1 u Travniku (iza Osnovne škole „Travnik“). PCR testom otkriva se prisutnost virusa SARS-Cov-2 u organizmu (uzročnik Covid-19 infekcije), uzimanjem brisa iz nosa i sluznice ždrijela. Rezultati testiranja budu isti dan u poslijepodnevnim satima.

Sve dodatne informacije na broj telefona:

030 509-706

Izvještaji i obrasci

Image