Četvrtak, 20 Februar 2020 14:48

KONKURS za izbor kandidata za dodjelu specijalizacije

1. Socijalna medicina sa zdravstvenom organizacijom............1 (jedan) kandidat

Kandidat treba da ispunjava sljedeće uslove:

- Da je državljanin BiH;
- Zdravstveni radnik visoke stručne spreme-medicinski fakultet;
- Položen stručni ispit;
- Da ima odobrenje za samostalan rad (licencu) izdato od naležne komore;
- Radno iskustvo u struci od najmanje godinu dana od položenog stručnog ispita;
- Poznavanje jednog stranog jezika.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na konkurs kandidat je dužan dostaviti sljedeće dokumente:

- Biografiju sa adresom i kontakt telefonom;
- Ovjerena kopija uvjerenja o državljanstvu(ne starije od 6 mjeseci);
- Ovjerena kopijadiplome medicinskog fakulteta;
- Ovjerena kopija uvjerenja o položenom stručnom ispitu;
- Ovjerena kopija odobrenja za samostalan rad-licenca nadležne komore;
- Ovjerena kopija potvrde/uvjerenja o radnom iskustvu nakon položenog stručnog ispita u trajanju od najmanje 1 godinu(Potvrda ili uvjerenje treba da sadrže podatke o tome na kojim je poslovima kandidat radio, naziv radnog mjesta, koliko dugo je obavljao poslove, jasno preciziran period radnog angažovanja odnosno navesti što više podataka koji će dokazati potrebno radno iskustvo. )
- Ovjerena kopija potvrde o poznavanju jednog stranog jezika izdata od verifikovane institucije.

Radi utvrđivanja redosljeda kandidata u skladu sa Pravilnikom o kriterijima za prijem specijalizanata, kandidati uz prijavu trebaju dostaviti i sljedeće dokaze:

- Ovjerena kopija prijepisa položenih ispita na studiju;
- Ovjerena kopija potvrde o prosjeku ocjena tokom studija, te duljini trajanja studija;
- Ovjerena kopija nagrada za vrijeme studija.

Kandidati su, uz vlastoručno potpisanu prijavu, kao dokaz o ispunjavanju uslova traženih ovim konkursom dužni dostaviti ovjerene kopije dokumenata.

Napomena: Samo će izabrani kandidati biti u obavezi dostaviti ljekarsko uvjerenje.

Oglas se objavljuje u novinama „Dnevni list“, i na web stranici Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB . Rok za prijavu kandidata na Javni oglas je osam (8) dana od dana njegove posljednje objave.

Kandidati čije prijave budu uredne i blagovremene biće pozvani da pristupe intervjuu. O datumu i vremenu održavanja istog kandidati će biti telefonskim putem obaviješteni.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa, sa obavezno naznačenim brojem telefona i adresom, u zatvorenoj koverti dostaviti na adresu:

Zavod za javno zdravstvo SBK/KSB
Bolnička 1,
72270 Travnik
„NE OTVARAJ!-PRIJAVA NA KONKURS ZA DODJELU SPECIJALIZACIJE“

Neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Zavod za javno zdravstvo SBK/KSB nije u obavezi vraćanja dokumentacije dostavljene u prijavi.

Zavod za Javno Zdravstvo
Srednjobosanskog kantona/ Kantona Središnja Bosna

Adresa:
Školska BB, 72270 Travnik,
Bosna i Hercegovina | Pogledaj na mapi!

Telefoni:
030 509-706 / 030 509-705 / 030 511-394

E-Mail:
tr.zavod@bih.net.ba / zzjztravnik@gmail.com

Radno vrijeme:
Ponedjeljak-petak: 07:00h-15:00h
PCR testovi rade se svaki dan od ponedjeljka do nedjelje od 8:00h - 10:00h

Servisi

Katalog usluga
Zavod za javno zdravstvo SBK/KSB, 15.01.2020.

Kontrola ispravnosti vode
Dodatne informacije: 030-511-394

 

Sanitarni pregledi
Dodatne informacije: 030-511-394

 

Obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
Dodatne informacije: 030-511-394

COVID19 Testiranje !!!

Komercijalne i certificirane PCR testove na COVID-19, možete uraditi svaki dan (ponedjeljak-nedjelja) od 08:00-10:00 h u novim prostorijama Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB, ulica Mehmeda Spahe 1 u Travniku (iza Osnovne škole „Travnik“). PCR testom otkriva se prisutnost virusa SARS-Cov-2 u organizmu (uzročnik Covid-19 infekcije), uzimanjem brisa iz nosa i sluznice ždrijela. Rezultati testiranja budu isti dan u poslijepodnevnim satima.

Sve dodatne informacije na broj telefona:

030 509-706

Izvještaji i obrasci

Image