Ponedjeljak, 22 Novembar 2021 12:07

Javni poziv za dostavljanje ponuda za kupovinu poslovnog prostora Istaknuto

 JAVNI POZIV - za dostavljanje ponuda za kupovinu poslovnog prostora


I - PREDMET JAVNOG POZIVA
1) Predmet javnog poziva je prikupljanje ponuda za kupovinu poslovnog prostora u Travniku za potrebe JU Zavod za javno zdravstvo SBK/KSB.

II – USLOVI
Prostor koji je predmet kupovine mora ispunjavati sljedeće uslove:

a) Ukupna površina prostora 180-200m2, lociran u drugoj zoni grada, koji bi se sastojao od:
- Prostora koji je pogodan za kancelarijske poslove, neto površine od 80 - 100 m2;
- Skladišnog prostora neto površine od 80 - 100 m2, sa minimalnom visinom stropa 3,20m.
b) Objekat u kojem je smješten poslovni prostor mora da ima pristupni put sa glavne saobraćajnice;
c) Poslovni prostor mora imati obezbjeđena najmanje dva parkirna mjesta.
d) Poslovni prostor mora posjedovati svu unutrašnju infrastrukturnu instalaciju; ( električnu, vodovodnu, kanalizacionu, toplotnu, PTT i internet mrežu;)
e) Prostor treba da ima obezbijeđeno daljinsko ( centralno ) grijanje sa pripadajućim instalacijama spremnim za upotrebu
f) Prostor mora biti prostorna, fizička i infrastrukturno povezana cjelina, sa glavnim ulazom iz prizemlja poslovnog ili stambeno-poslovnog objekta;
g) Prostor mora biti u vlasništvu ponuđača bez ikakvih opterećenja, sa riješenim imovinsko-pravnim odnosima:
h) Objekat mora imati upotrebnu dozvolu;
i) Objekat tj. prostor mora biti izgrađen od čvrstog materijala i odmah upotrebljiv, bez ikakvih intervencija u smislu građevinsko-zanatskih radova;
j) Ponuđač kao vlasnik treba da bude upisan u knjigu uloženih ugovora;
k) Garancija na izvedene radove mora biti najmanje 2 godine od useljenja:

III – DOKUMENTACIJA ZA TEHNIČKI DIO PONUDE
Ponuđač je dužan dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. Ovjerenu i potpisanu specifikaciju priloženih dokumenata u tehničkom dijelu ponude sačinjenu no rednim brojevima sa naznakom ukupnog broja priloženih dokumenata:
2. Uvjerenje nadležnog organa opštine da se objekat nalazi u drugoj zoni;
3. Podaci ovlaštenog lica ponuđača (naziv/ime i prezime, kontakt telefon);
4. Tlocrt prostora, najmanje jedan presjek prostora, izračun bruto površine i neto površine objekta;
5. Fotografije objekta u boji u formatu A4:
6. Ovjerenu fotokopiju upotrebne dozvole;
7. Posjedovni list i izvod iz knjige uloženih ugovora -original ne stariji od 15 dana od dana zatvaranja Javnog poziva;
8. Izjavu ovjerenu kod nadležnog organa da sa drugim pravnim ili fizičkim licem nije zaključio predugovor ili ugovor o prodaji poslovnog prostora;
9. Ovjerenu fotokopiju katastarskog plana sa lokacijom objekta;
10. Ovjerenu izjavu kod nadležnog organa koja će sadržati kratak opis objekta koji treba da sadrži tačnu adresu, opis povezanosti sa saobraćajem, spratnost, podatke o površini objekta, podatke o nivou infrastrukturne opremljenosti objekta (priključci za električnu energiju, vodovod, kanalizaciju, mogućnost korištenja parking prostora i sl).

Pored navedene dokumentacije ukoliko je vlasnik objekta:
a) Fizičko lice obavezno da dostavi:
- Ovjerenu kopiju lične karte, ne stariju od 15 dana od dana zatvaranja javnog poziva;
- CIPS-ovu potvrdu o mjestu prebivališta (originali ili ovjerena kopija ne starije od 15 dana od dana zatvaranja javnog poziva);
b) Pravno lice obavezno da dostavi:
- Izvod iz sudskog registra ili rješenje o registraciji pravnog lica (original ili ovjerenu kopiju ne starije od 3 mjeseca od dana zatvaranja javnog poziva.
- Dokaz (potvrdu) od poslovne banke da račun ponuđača nije blokiran;
- Uvjerenje nadležne Poreske uprave o izmirenim obavezama (ovjerenu kopiju) ne starije od 3 mjeseca od dana zatvaranja javnog poziva;
- Uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje BiH o izmirenim obavezama (ovjerenu kopiju) ne starije od 3 mjeseca od dana zatvaranja javnog poziva.

IV – DOKUMENTACIJA ZA FINANSIJSKI DIO PONUDE
Ponuđač je dužan dostaviti sljedeću dokumentaciju za finansijski dio ponude:

1. Ovjerena i potpisana specifikaciju priloženih dokumenata za finansijski dio ponude sačinjena no rednim brojevima sa naznakom ukupnog broja priloženih dokumenata:
2. Ponuđena cijena, odvojeno za skladišni i uredski dio, u KM no 1 m2 neto površine objekta bez PDV-a i ukupna cijena sa PDV-om, sa rokom plaćanja i rokom preuzimanja prostora;
3. Ovjerena izjava da objekat podliježe pod obračun poreza na dodatnu vrijednost i porez na promet nepokretnosti ili da objekat ne podliježe pod obračun poreza na dodatnu vrijednost i poreza na promet nepokretnosti;
4. Ovjerena izjava o opciji ponude, minimalno 90 dana od dana podnošenja ponude.

V - PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća no ovom javnom pozivu imaju sva fizička i pravna lica sa područja BiH koja dostave kompletnu traženu dokumentaciju.

VI - KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA - OCJENA PONUDA
Predviđeni kriterijumi za ocjenu i odabir ponuda za kupovinu objekta su:

1. Ponuđena cijena se ocjenjuje sa maksimalno 70 ( sedamdeset ) bodova u skladu sa formulom
R= ( Pt / Pl ) x 70
Pri čemu je:
R - broj bodova koji je ponuđač dobio za ponuđenu cijenu prostora
Pl - najniža cijena prostora koja je ponuđena u postupku nabavke
Pt - cijena prostora koja je predložena u ponudi koja je predmet ocjene
(70) - maksimalan broj bodova koji je dodijeljen ponuđaču koji je ponudio najnižu cijenu prostora

2. Rok preuzimanja prostora ocjenjuje se sa maksimalno 20 bodova
2.1 od 0 do 15 dana - 20 bodova
2. 2 od 16 do 30 dana - 15 bodova
2.3 od 31 do 45 dana - 10bodova
3. Rok plaćanja ocjenjuje se sa maksimalno 10 bodova
3.1 od 31 do 45 dana – 10 bodova
3.2 od 16 do 30 dana - 7 bodova
3.3 od 0 do 15 dana - 5 bodova

VII - SADRŽAJ I NAČIN DOSTAVLJANJA PONUDE

Ponuda se dostavlja u jednoj koverti u kojoj su dvije odvojene i posebno zapečaćene koverte sa odvojenim tehničkim i finansijskim dijelom ponude, označene kao Tehnički dio ponude i Finansijski dio ponude sa imenom i prezimenom i kontakt telefonom na poleđini koverte.
Ponudu sa naznakom NE OTVARATI PONUDA ZA KUPOVINU POSLOVNOG PROSTORA dostaviti putem pošte ili direktno na protokol Zavoda najkasnije do 10.12.2021. godine do 12 sati na adresu Školska bb 72270 Travnik. Ukoliko su ponude dostavljene na protokol Zavoda nakon isteka roka određenog za podnošenje ponuda iste se neće razmatrati i neotvorene se vraćaju ponuđaču.

VIII - OTVARANJE PONUDA

Komisija za sprovođenje postupka nabavke poslovnog prostora će pristupiti ocjeni ponuda koje su dostavljene do utvrđenog roka.
Ponuđači koji su dostavili ponude u utvrđenom roku biće obaviješteni o rezultatima izbora najpovoljnije ponude u roku od 7 dana od dana donošenja odluke.

IX - INFORMACIJE

Detaljne informacije u vezi javnog poziva zainteresovani ponuđači mogu dobiti svakog radnog dana od 7.30 do 15,30 časova na telefon broj: 063 623 109, kontakt osoba je Rezdeušek Darko.

X - OSTALO

Ostali uslovi vezani za nabavku poslovnog prostora regulisaće se ugovorom.
U skladu sa članom 10. stav e) Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH, br. 39/14) na predmetni javni poziv ne primjenjuju se odredbe navedenog zakona.

JU Zavod za javno zdravstvo SBK/KSB prije odabira najpovoljnijeg ponuđača zadržava pravo da traži na uvid dodatnu dokumentaciju, vrši provjeru iste ili traži dodatna pojašnjenja, kao i pravo na obilazak ponuđenog poslovnog prostora.
Odabrani ponuđač je dužan da prije potpisivanja ugovora dostavi projektnu dokumentaciju JU Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB.

Javni poziv bit će objavljen na službenoj internetskoj stranici Zavoda ZJZ , https://www.zzjz-sbkksb.ba i sredstvima javnog informisanja.

Direktor
Prof dr. Sead Karakaš

 

Zavod za Javno Zdravstvo
Srednjobosanskog kantona/ Kantona Središnja Bosna

Adresa:
Školska BB, 72270 Travnik,
Bosna i Hercegovina | Pogledaj na mapi!

Telefoni:
030 509-706 / 030 509-705 / 030 511-394

E-Mail:
tr.zavod@bih.net.ba / zzjztravnik@gmail.com

Radno vrijeme:
Ponedjeljak-petak: 07:00h-15:00h
PCR testovi rade se svaki dan od ponedjeljka do nedjelje od 8:00h - 10:00h

Servisi

Katalog usluga
Zavod za javno zdravstvo SBK/KSB, 15.01.2020.

Kontrola ispravnosti vode
Dodatne informacije: 030-511-394

 

Sanitarni pregledi
Dodatne informacije: 030-511-394

 

Obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
Dodatne informacije: 030-511-394

COVID19 Testiranje !!!

Komercijalne i certificirane PCR testove na COVID-19, možete uraditi svaki dan (ponedjeljak-nedjelja) od 08:00-10:00 h u novim prostorijama Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB, ulica Mehmeda Spahe 1 u Travniku (iza Osnovne škole „Travnik“). PCR testom otkriva se prisutnost virusa SARS-Cov-2 u organizmu (uzročnik Covid-19 infekcije), uzimanjem brisa iz nosa i sluznice ždrijela. Rezultati testiranja budu isti dan u poslijepodnevnim satima.

Sve dodatne informacije na broj telefona:

030 509-706

Izvještaji i obrasci

Image