Petak, 30 April 2021 08:30

Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

1. Stručna služba zajedničkih djelatnosti:

- PRAVNIK- Magistar prava, VSS -------------------------------------------------- 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme;

Opis poslova: Stvara preduslove za izvršenje djelatnosti Stručnih službi. Prati zakonske propise zalažući se za primjenu zakonitosti u radu, blagovremeno ukazujući rukovodiocima Stručnih službi, Direktoru i Upravnom odboru na zakonitost u poslovanju. Zastupa Zavod u redovnim, vanparičnom i prekršajnom postupku. Samostalno ili u saradnji sa komisijom radi na izradi Prednacrta i na konačnoj redakciji opštih akata Zavoda. Radi na izradi Nacrta i konačnih redakcija svih ugovora i pomaže pri ostvarivanju prava iz tih ugovora. Sastavlja tužbe,žalbe te druge podneske i pojavljuje se u ulozi zastupnika po punomoći kod nadležnih sudova.

Radi i druge poslove iz nadležnosti diplomiranog pravnika. Priprema i sastavlja rješenja o prijemu u radni odnos, raspoređivanju zaposlenika, godišnjem odmoru, plaćenom i neplaćenom odsustvu, plati zaposlenika, te ostala rješenja iz domena radnih odnosa. Prati mandate i blagovremeno upozorava o obavezi raspisivanja konkursa. Obavlja sve prethodne radnje za prijem zaposlenika u radni odnos. Vodi tačnu evidenciju o broju zaposlenih po Stručnim službama, uredno evidentirajući sve promjene. Popunjava i brine o dostavi svih obrazaca u vezi radnog odnosa. Brine o dosjeima zaposlenika i odgovara za njihovo kompletiranje i čuvanje. Obavlja sve poslove iz domena radnih odnosa, te druge poslove po zahtjevu Rukovodioca Stručnih službi i direktora Zavoda. Odgovara za rad Direktoru Zavoda.

Mjesto rada: Travnik, Mehmeda Spahe bb; Radno vrijeme: 07-15h.

Pored opštih uslova propisanih zakonom, kandidat treba da ispunjava i sljedeće uslove i to:

- VSS magistar prava, 300 ECTS bodova;
- Radno iskustvo u struci najmanje 5 godina;
- Poznavanje engleskog jezika;
- Poznavanje rada na računaru.

Uz prijavu je potrebno priložiti ovjerene fotokopije:

- Prijavu na oglas (vlastoručno potpisanu);
- Biografiju sa adresom i kontakt telefonom;
- Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci;
- Izvod iz matične knjige rođenih;
- Diploma o završenom pravnom fakultetu;
- Dokaz o radnom iskustvu u struci;
- Dokaz o poznavanju engleskog jezika;
- Dokaz o poznavanju rada na računaru.

Napomena: Samo će izabrani kandidati biti u obavezi dostaviti ljekarsko uvjerenje.

Oglas se objavljuje u novinama „Dnevni list“, na web stranici Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB i web stranici Službe za zapošljavanje SBK/KSB. Rok za prijavu kandidata na Javni oglas je osam (8) dana od dana njegove posljednje objave.

Kandidati čije prijave budu uredne, potpune i blagovremene biće pozvani da pristupe pismenom testu i intervjuu. O datumu i vremenu održavanja istog kandidati će biti telefonskim putem obaviješteni.

Kontakt lice zaduženo za davanje dodatnih informacija: Rezdeušek Darko, tel: 030 511 394.

Prijave na oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova javnog oglasa, sa obavezno naznačenim brojem telefona i adresom, u zatvorenoj koverti dostaviti lično ili poštom na adresu:

 

Zavod za javno zdravstvo SBK/KSB
Mehmeda Spahe bb,
72270 Travnik

Sa naznakom na koverti:
''NE OTVARATI- PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA RADNO MJESTO PRAVNIKA“

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Zavod za javno zdravstvo SBK/KSB nije u obavezi vraćanja dokumentacije dostavljene u prijavi.

 

Zavod za Javno Zdravstvo
Srednjobosanskog kantona/ Kantona Središnja Bosna

Adresa:
Školska BB, 72270 Travnik,
Bosna i Hercegovina | Pogledaj na mapi!

Telefoni:
030 509-706 / 030 509-705 / 030 511-394

E-Mail:
tr.zavod@bih.net.ba / zzjztravnik@gmail.com

Radno vrijeme:
Ponedjeljak-petak: 07:00h-15:00h

Katalog usluga
Zavod za javno zdravstvo SBK/KSB, 15.01.2020.

 

Kontrola ispravnosti vode
Dodatne informacije: 030-511-394

 

Sanitarni pregledi
Dodatne informacije: 030-511-394

 

Obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
Dodatne informacije: 030-511-394

Izvještaji i obrasci

Image