Četvrtak, 16 Septembar 2021 11:25

JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

1. Objavljuje se javni konkurs za izbor i imenovanje DIREKTORA Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik

2. Izbor i imenovanje vrši se na period od 4 godine
3. Uslovi konkursa:

Kandidati pored opštih uslova utvrđenih zakonom trebaju da ispunjavaju i posebne uslove:

- da ima završen medicinski fakultet VSS – VII/1
- da ima završenu specijalizaciju iz jedne od grana djelatnosti Zavoda:
specijalizacija iz epidemiologije, socijalne medicine, organizacije i ekonomike zdravstva ili zdravstvene ekologije i higijene
- da posjeduje certfikat o obavljenoj edukaciji iz top menadžmenta ( napredni nivo) u skladu sa propisima o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta
- da ima najmanje 2 (dvije) godine radnog staža kao specijalista
- da ima gotovu projekciju stabilizacije i razvoja u stručnom i ekonomsko-financijskom smislu Zavoda
- da ima provjerene rezultate u pogledu stručnih, organizacionih i drugih radnih sposobnosti

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti:

- kraću biografiju
- uvjerenje o državljanstvu
- ovjerenu kopiju diplome o završenom medicinskom fakultetu
- ovjerenu kopiju uvjerenja o položenom specijalističkom ispitu
- dokaz da ima 2 godine specijalističkog staža
- certifikat o obavljenoj edukaciji iz top menadžmenta ( napredni nivo ) u skladu sa propisima o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji iz zdravsstvenog menadžmenta
- projekciju stabilizacije i razvoja Zavoda u stručnom i ekonomsko-financijskom smislu u pismenoj formi
- uvjerenje da kandidat nije krivično kažnjavan
- potvrdu o stručnim, organizacionim i drugim radnim sposobnostima

Prijave na konkurs dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja u Službenim novinama
F BiH i Dnevnom listu ''OSLOBOĐENJE'' Sarajevo.

Prijave na konkurs sa svim traženim dokumentima dostaviti lično ili preporučenom poštom uz naznaku: Prijava na konkurs ''NE OTVARATI'' na adresu:

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
SBK/KSB TRAVNIK
Ul. Školska bb
72270 TRAVNIK

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati!

 

P R E D S J E D N I K
UPRAVNOG ODBORA/VIJEĆA

Vera Čorić, prof

Zavod za Javno Zdravstvo
Srednjobosanskog kantona/ Kantona Središnja Bosna

Adresa:
Školska BB, 72270 Travnik,
Bosna i Hercegovina | Pogledaj na mapi!

Telefoni:
030 509-706 / 030 509-705 / 030 511-394

E-Mail:
tr.zavod@bih.net.ba / zzjztravnik@gmail.com

Radno vrijeme:
Ponedjeljak-petak: 07:00h-15:00h
PCR testovi rade se svaki dan od ponedjeljka do nedjelje od 8:00h - 10:00h

Servisi

Katalog usluga
Zavod za javno zdravstvo SBK/KSB, 15.01.2020.

Kontrola ispravnosti vode
Dodatne informacije: 030-511-394

 

Sanitarni pregledi
Dodatne informacije: 030-511-394

 

Obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
Dodatne informacije: 030-511-394

COVID19 Testiranje !!!

Komercijalne i certificirane PCR testove na COVID-19, možete uraditi svaki dan (ponedjeljak-nedjelja) od 08:00-10:00 h u novim prostorijama Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB, ulica Mehmeda Spahe 1 u Travniku (iza Osnovne škole „Travnik“). PCR testom otkriva se prisutnost virusa SARS-Cov-2 u organizmu (uzročnik Covid-19 infekcije), uzimanjem brisa iz nosa i sluznice ždrijela. Rezultati testiranja budu isti dan u poslijepodnevnim satima.

Sve dodatne informacije na broj telefona:

030 509-706

Izvještaji i obrasci

Image