nedjelja, 22 Maj 2016 20:50

Edukacija i polaganje ispita iz higijenskog minimuma

Zašto?

Kurs higijenskog minimuma je dio zdravstvenog odgoja koji nastoji svim osobama koje rade s hranom, te pružanjem higijenskih usluga građanima, dati osnovno znanje o zdravstvenoj ispravnosti namirnica, ličnoj higijeni, te higijeni opreme i uređaja, u cilju usvajanja u vlastito ponašanje i prihvatanja kao korisnu naviku.

Kome treba ova usluga?

Sve osobe koje rade u proizvodnji i prometu životnih namirnica, te osobe koje se bave pružanjem higijenskih usluga građanima – frizeri, kozmetičari, obavezni su obaviti kurs higijenskog minimuma svake 4 godine tokom čitavog radnog vijeka, radi obnavljanja i dopunjavanja obrazovanja o higijenskom načinu rada sa namirnicama, opremom i uređajima.

Subjekti u poslovanju sa hranom moraju uspostaviti i provoditi preventivni postupak samokontrole higijenskih uslova u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije hrane.

Sadržaj usluge?

Program obuke obuhvata sljedeće teme:

  • sanitarni nadzor (opće informacije o sanitarnom nadzoru);
  • zarazne bolesti (kako i na koji način klice zaraznih bolesti dospijevaju u ljudski organizam, zarazne bolesti koje se prenose hranom, vodom, nehigijenskim uslovima);
  • higijena (lična higijena, higijensko postupanje sa namirnicama, opremom, uređajima, uslovi koje moraju ispunjavati prostorije za proizvodnju, preradu, čuvanje, prodaju namirnica, uslovi transporta, te higijenski uslovi u frizerskim i
  • kozmetičkim salonima):
  • prva pomoć (pružanje prve pomoći pri povredama tokom rada);
  • sanitarni propisi (opće informacije o Zakonskim propisima).

Zakonska podloga

Prema Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službene novine Federacije BiH“ broj: 29/05),

Zavod za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik, provodi obuku iz higijenskog minimuma, prema Pravilniku o načinu i obimu sticanja potrebnih znanja o higijeni životnih namirnica, sirovina namijenjenih za proizvodnju životnih namirnica i predmeta opće upotrebe i o ličnoj higijeni („Službeni list SR BiH“, broj 30/88).

Dodatne informacije: 030-511-394