Zavod za javno zdravstvo Srednjobosanskog kantona/ Kantona Središnja Bosna osnovan je 2001. godine sa sjedištem u ulici Bolnička br.1 Travnik.
Prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (Sl.novine FBiH 46/10), Zavod za javno zdravstvo SBK/KSB je zdravstvena ustanova koja obavlja javno-zdravstvenu djelatnost za područje Srednjobosanskog Kantona/ Županije Središnja Bosna.

Zavod za javno zdravstvo obavlja sljedeće poslove

 • predlaže programe zdravstvene zaštite iz djelokruga svog rada;
 • provodi zdravstveno statistička istraživanja u svrhu praćenja, procjene i analize zdravstvenog stanja
 • stanovništva, kao i organizacije i rada zdravstvenih ustanova za područje kantona
 • prati, ocjenjuje i analizira zdravstveno stanje stanovništva, kao i organizaciju i rad zdravstvenih
 • ustanova na području kantona;
 • planira, organizuje i provodi aktivnosti promocije zdravlja i zdravstvenog vaspitanja stanovništva;
 • učestvuje u planiranju, predlaganju i provođenju mjera za sprečavanje, rano otkrivanje i suzbijanje;
 • hroničnih masovnih bolesti, uključujući i bolesti ovisnosti;
 • prati, analizira i ocjenjuje uticaj okoline i hrane na zdravstveno stanje stanovništva na području kantona;
 • te predlaže mjere za unapređenje stanja u oblasti;
 • provodi preventivno vaspitne mjere zdravstvene zaštite u osnovnim i srednjim školama, kao i fakultetima za područje kantona;
 • koordiniše, usklađuje i stručno povezuje rad zdravstvenih ustanova za područje kantona;
 • kontinuirano provodi mjere higijensko-epidemiološke zaštite i nadzora sa epidemiološkom analizom;
 • stanja na području kantona i provodi protivepidemijske mjere, te nadzire provođenje obaveznih;
 • imunizacija;
 • obavlja raspodjelu obaveznih vakcina zdravstvenim ustanovama na primarnom nivou zdravstvene zaštite na području kantona;
 • nadzire provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, te provodi preventivne i protivepidemijske postupke dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za područje kantona;
 • obavlja sanitarnu hemijsku i sanitarnu mikrobiološku dijagnostičku djelatnost;
 • učestvuje u izradi i provođenju pojedinih programa zdravstvene zaštite u vanrednim prilikama;
 • stručno-metodološki nadzire i usmjerava rad higijensko-epidemioloških službi na području kantona;
 • surađuje sa drugim zdravstvenim ustanovama na području kantona, kao i sa nadležnim organima lokalne samouprave i drugim ustanovama i organizacijama od značaja za unapređenje javnog zdravlja.

Zavod za javno zdravstvo kantona obavlja i sljedeće poslove:

 • planira, organizuje i provodi djelatnost kontinuirane medicinske edukacije i kontinuiranog profesionalnog razvoja u sektoru zdravstva;
 • izrađuje, implementira i evaluira projekte u oblasti zdravstva i zdravstvene zaštite;
 • provodi obuku zaposlenih za sticanje osnovnih znanja o higijeni životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe, kao i ličnoj higijeni lica koja rade u proizvodnji i prometu životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe;
 • obavlja hemijske, bakteriološke, serološke, toksikološke i virusološke preglede i ispitivanja u vezi sa proizvodnjom i prometom životnih namirnica, vode i predmeta opće upotrebe, kao i preglede u vezi sa dijagnostikom zaraznih i nezaraznih bolesti;
 • ispituje zdravstvenu ispravnost vode za piće, vode za dijalizu, vode za rekreaciju, površinske vode, stanje vodoopskrbe, te zdravstvenu ispravnost životnih namirnica i predmeta opće upotrebe;
 • provodi mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije;
 • predlaže i provodi aktivnosti na unapređenju sistema zdravstvene bezbjednosti proizvodnje i prometa životnih namirnica, vode i predmeta opće upotrebe u cilju smanjenja rizika od obolijevanja i drugih štetnih posljedica po zdravlje;
 • vrši zdravstveni nadzor nad kliconošama, zaposlenim i drugim licima u skladu sa propisima o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti;
 • daje stručno mišljenje o opravdanosti osnivanja, proširenja, promjene ili prestanka rada zdravstvene ustanove u skladu sa čl. 56., 58. i 60. ovog zakona;
 • vrši sanitarne preglede zaposlenih koji se obavezno provode radi zaštite stanovništva od zaraznih bolesti, zaštite potrošača, odnosno korisnika;
 • učestvuju u provođenju vanjske provjere kvaliteta stručnog rada u drugim zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi;
 • bavi se izdavanjem raznih oblika publikacija iz djelokruga svog rada;
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom.